iStyle Coach > Grammar

การใช้ Sit, Set

5 Jul 2017 | 765 View

การใช้ Sit, Set

คำว่า Sit และ Set มีการใช้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

บางคนมีความสับสนในการใช้คำว่า sit และ set มาหาคำตอบกันครับว่า ทั้งสองคำนี้มีการใช้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ

Sit เป็นคำกริยาช่องที่ 1 Set เป็นคำกริยาช่องที่ 2 Set เป็นคำกริยาช่องที่ 3 การใช้กริยาช่อง 1 จึงมีความแตกต่างกับการใช้คำกริยาช่องที่ 2 และ 3 แต่คำกริยาช่อง 2 และช่อง 3 นั้นซึ่งมีการเขียนที่เหมือนกัน จึงมีการใช้ที่ใกล้เคียงกัน ไปดูกันเลยครับว่าคำว่า sit กับ set มีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไร


คำว่า Sit เป็นคำกริยาช่อง 1 แปลว่า นั่ง ซึ่งเป็นคำกริยาที่ไม่มีกรรม ดังประโยคตัวอย่าง

I have been sitting at my typewriter all day. ประโยคนี้แปลว่า ฉันต้องนั่งอยู่กับเครื่องพิมพ์ทั้งวัน
All you have to do is sit down here and answer the doctor's questions. ประโยคนี้แปลว่า ที่คุณต้องทำคือคุณต้องนั่งลงแล้วตอบคำถามคุณหมอนะครับ
Let's sit down on that bench. ประโยคนี้แปลว่า นั่งลงบนม้านั่งได้เลยครับ


คำว่า Set เป็นคำกริยาช่อง 2 และ 3 ซึ่งมีความหมายได้หลายอย่าง คือ แปลว่า ตั้ง วาง จัด ทำให้เกิดขึ้น คำกริยานี้ต้องมีกรรมรองรับในประโยค ยกเว้นในกรณีเมื่อใช้คำนี้กับดาว จะมีความหมายว่า ตก หรือดาวตกนั่นเอง จะไม่มีกรรมมารองรับ ดังประโยคตัวอย่าง

ประโยคนี้ในความหมายของ set จะมีความหมายว่า ตั้ง ดังประโยคนี้ He has set the stakes to make a fence. ประโยคนี้แปลว่า เขาได้ตั้งเงินงบประมาณที่จะทำรั้วไว้แล้ว

ประโยคนี้ในความหมายของ set จะมีความหมายว่า วาง ดังประโยคนี้ He is setting the dishes on the table. ประโยคนี้แปลว่า เขากำลังวางจานอาหารไว้บนโต๊ะ

ประโยคนี้ในความหมายของ set จะมีความหมายว่า จัด ดังประโยคนี้ She is setting the table for us. ประโยคนี้แปลว่า หล่อนกำลังจัดโต๊ะให้พวกเรา

ประโยคนี้ในความหมายของ set จะมีความหมายว่า ทำให้เกิดขึ้น ดังประโยคนี้ The teacher have to teach to set fire from dry wood. ประโยคนี้แปลว่า คุณครูจะต้องสอนจุดไฟเผาจากไม้แห้ง


พอจะนำคำว่า sit และ set ไปใช้ได้ถูกหรือเปล่าครับ เลือกใช้คำให้ถูกประโยคและถูกลักษณะการใช้คำกันบ้างหรือเปล่าครับ เลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกสถานการณ์นะครับ จะได้แปลความหมายได้ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วก็ลองนำไปใช้จริงกันดูนะครับ นำไปใช้บ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ถูกต้องนะครับ