iStyle Coach > Grammar

การใช้ Who,Whom,Whose

19 Jul 2017 | 1,879 View

การใช้ Who,Whom,Whose

คำว่า Who,Whom,Whose มีการใช้อย่างไรบ้าง

มาดูกันครับว่าคำว่า Who,Whom,Whose ทั้งสามคำนี้มีการนำไปใช้ในประโยคให้ถูกต้องได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่ทุกคนจะได้นำไปใช้ในประโยคได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ครับ


คำว่า Who แปลว่า ผู้ซึ่ง ใช้แทนคำนามที่เป็นคน ซึ่งเป็นประธานผู้กระทำกริยาโดยสามารถแทนคำนามได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

The man who understands me best is my husband. ประโยคนี้แปลได้ว่า ผู้ชายคนที่เข้าใจฉันดีที่สุดก็คือสามีของฉัน ซึ่ง who ในประโยคนี้แทนคำนามคำว่า man และยังเป็นประธานของคำกริยาคำว่า understands เนื่องจากคำว่า man เป็นคำเอกพจน์ who จึงมีความหมายเอกพจน์ด้วย

These are men who work hard. ประโยคนี้แปลได้ว่า เหล่านี้คือผู้ชายที่ทำงานหนัก ซึ่งในประโยคนี้ who ทำหน้าที่แทนคำนาม คำว่า men ซึ่งเป็นพหูพจน์ คำกริยา คือ คำว่า work จึงต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ด้วย


คำว่า whom แปลว่า ผู้ซึ่ง ใช้แทนคำนามที่เป็นคน ซึ่งอยู่ในฐานะที่ถูกกระทำนั่นคือเป็นกรรมของคำกริยาหรือเป็นกรรมของบุพบท และยังเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์อีกด้วย ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

This is the man whom Loy hates. ประโยคนี้แปลได้ว่า นี้คือผู้ชายที่ลอยด์เกลียด ซึ่งในประโยคนี้ คำว่า whom ทำหน้าที่แทนคำนาม คำว่า man ที่เป็นเอกพจน์ และยังทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา hates

These are the women whom Istyle dislike. ประโยคนี้แปลได้ว่า เหล่านี้คือผู้หญิงที่ไอสไตย์ไม่ชอบ ซึ่งในประโยคนี้ คำว่า whom จะทำหน้าที่แทนคำนาม คำว่า women ที่ทำหน้าที่เป็นพหูพจน์ และทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา คำว่า dislike


คำว่า whose แปลว่า ซึ่ง...ของ คำนี้จะใช้แทนคน สัตว์หรือสิ่งของก็ได้ ซึ่งจะนิยมใช้แทนคนมากกว่า เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงต้องมีคำนามตามหลังเสมอ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

The woman whose house you live in is my sister. หรือจะสามารถเขียนประโยคได้ว่า The woman in whose house you live is my sister. ทั้งสองประโยคนี้แปลได้ว่า ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของเขานั้นเป็นพี่สาวของผม ซึ่งในประโยคนี้ คำว่า whose ได้แสดงถึงความเป็นเจ้าของแทน คำว่า woman's ซึ่งเป็นคนโดยมี house เป็นคำนามที่ถูกเป็นเจ้าของตามหลังด้วย โดยเกิดจากการรวม 2 ประโยคนี้เข้าด้วยกัน คือ The woman is my sister. รวมกับ You live in the woman's house.


เป็นไงบ้างครับพอจะเลือกใช้คำได้ถูกประโยคและถูกลักษณะการใช้คำกันบ้างหรือเปล่าครับ เลือกใช้คำศัพท์ให้ถูกสถานการณ์นะครับ จะได้แปลความหมายได้ถูกต้อง เมื่อรู้แล้วก็ลองนำไปใช้จริงกันดูนะครับ นำไปใช้บ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ถูกต้องนะครับ