iStyle Coach > Grammar

คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่คล้อยตามกัน

12 Jul 2017 | 969 View

คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่คล้อยตามกัน

มารู้จักคำสันธานเพื่อใช้เชื่อมประโยคกันครับ

คำสันธาน คือ คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำ ประโยคกับประโยค ข้อความกับข้อความ เพื่อแสดงความคล้อยตาม ซึ่งคำสันธาน ในภาษาไทยนั้น ได้แก่คำว่า และ ทั้ง...และ ทั้ง...ก็ ครั้น...ก็ ครั้น...จึง ก็ดี เมื่อ...ก็ว่า พอ...แล้ว เช่น ทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้, พอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอน

ในคำภาษาอังกฤษนั้นมีคำที่ใช้เพื่อมเชื่อมประโยคมากมายเช่นกัน อันได้แก่
คำว่า and ซึ่งแปลว่า และ

and also แปลว่า ซึ่งนอกจากนี้

both...and แปลว่า ทั้ง...และ คำนี้ใช้เมื่อจะเชื่อมต่อประธานของประโยคเข้าด้วยกัน

not only...but (also) แปลว่า ไม่เพียงแต่...เท่านั้น แต่ยัง อีกด้วย เราใช้สันธานวลีคํานี้ เพื่อเน้นน้ำหนักของข้อความทั้งสองอย่างให้เด่นชัดขึ้น ดังประโยคตัวอย่าง Lisa is not beautiful but also clever. ซึ่งแปลว่าลิซ่าไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีกด้วย

furthermore แปลว่า นอกจากนี้,มากกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น ซึ่งใช้เริ่มต้นประโยคใหม่ ในกรณีที่เราต้องการขยายหรือเพิ่มเนื้อหาสิ่งที่เราได้เอ่ยมาแล้ว

moreover แปลว่า มากกว่านั้น, ยิ่งกว่านั้น ดังประโยคตัวอย่าง เช่น The rent is reasonable and moreover the location is perfect. ซึ่งแปลว่า ราคาค่าเช่านั้นสมเหตุสมผล นอกจากนั้นแล้วทำเลยังดีอีกด้วย

besides แปลว่า นอกจากนั้น, มากกว่านั้น ดังประโยคตัวอย่าง เช่น Can you use some other names besides that one? ซึ่งแปลว่านอกจากชื่อนั้นแล้ว เธอเลือกใช้ชื่ออื่นได้รึเปล่า

meanwhile แปลว่า ในขณะที่ ในเวลาเดียวกัน หรือ ในระหว่างนั้น ดังประโยคตัวอย่าง เช่น You can set the table. Meanwhile, I'll start making dinner.ซึ่งแปลว่า คุณจัดโต๊ะอาหารไว้ ในขณะเดียวกันฉันจะทำกับข้าว

likewise แปลว่า นอกจากนั้น,ในทำนองเดียวกัน Istyle is tall and likewise strong. ซึ่งแปลว่า ไอสไตย์สูงและนอกจากนั้นยังแข็งแรงอีกด้วย


คำสันธานมีลักษณะในการนำมาใช้อีกมาก เดี๋ยว Prof.C จะนำมาให้ทุกคนทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับ ในครั้งนี้ Prof.C เชื่อว่าทุกคนจะสามารถเลือกใช้คำสันธานได้ถูกกับประโยคเพื่อเชื่อมประโยคให้คล้อยตามกันนะครับ นำไปใช้บ่อยๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ถูกต้องนะครับ