Explorer

ทุนวิจัยปริญาเอก "SINGA" จากความร่วมมือ 4 สถาบันที่สิงคโปร์

1 Sep 2017 | 240 View

ทุนวิจัยปริญาเอก

ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่สิงคโปร์

ทุน Singapore International Graduate Award (SINGA) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (A*STAR) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) และมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและการออกแบบ สิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD)

โดยมอบทุนปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ ในการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการที่ A*STAR Research Institutes, NTU, NUS หรือ SUTD
อ่านหัวข้องานวิจัยที่เปิด PhD research areas

คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ
- มีผลการศึกษาที่ดี และชอบทำวิจัย
- มีความสามารถในการเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีจดหมายแนะนำที่น่าสนใจ
*คุณสมบัติในการตัดสินอื่นๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของทุนการศึกษาแต่ละสาขา

เอกสารการสมัคร
- สำเนาผลการศึกษา
- จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ
- จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ (ไม่เกิน 500 คำ)
- รูปขนาดเท่าที่ติดในหนังสือเดินทาง 2 ใบ
*เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ทุนการศึกษาครอบคลุม
- เงินเดือนทุกเดือนตลอด 4 ปีที่ทำการศึกษา (SGD 24,000 ต่อปี และหากผ่านการสอบคัดเลือกจะได้เพิ่มเป็น SGD 30,000 ต่อปี)
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวน
- ค่าใช้จ่ายในการย้ายเข้า SGD 1,000
- ค่าตั๋วเครื่องบืนไม่เกิน SGD 1,500

ปิดรับสมัครวันที่ 1 มกราคม ในการเข้าเรียนเดือนสิงหาคมในปีเดียวกัน และวันที่ 1 มิถุนายน ในการเข้าเรียนเดือนมกราคมในปีถัดไป
*ผู้สมัครที่ได้การรับเลือกจะได้การตอบรับภายใน 12 สัปดาห์หลังจากการปิดรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Singapore International Graduate Award (SINGA)