Explorer

Gates Cambridge Scholarship มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น!

28 Aug 2017 | 178 View

Gates Cambridge Scholarship มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่น!

ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ Cambridge University

The Gates Cambridge Scholarship programme คือโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถที่โดดเด่น มีความเป็นผู้นำ และมีความเหมาะสมกับสาขาที่ต้องการศึกษา

คุณสมบัติ
- ไม่ถือสัญชาติอังกฤษ
- สมัครเข้าศึกษาแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยในระดับการศึกษาดังนี้
        - ปริญญาเอก (ระบะเวลา 3 ปี)
        - ปริญญาวิจัยสาขา MSc or MLitt (ระยะเวลา 2 ปี)
        - ปริญญาโท (ระยะเวลา 1 ปี)
รายละเอียดคุณสมบัติ และสาขาที่ให้ทุนเพิ่มเติม Eligibility

การคัดเลือก
- ผลการศึกษา
- ความเป็นผู้นำ
- ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่น

เอกสารการสมัคร
- CV หรือ resume
- บทความแสดงความต้องการศึกษาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่ How to apply

เปิดรับสมัครวันที่ 4 กันยายน 2560
ปิดรับสมัคร ตามที่แต่ละสาขากำหนด หรือวันที่ 6 ธันวาคม 2560 หรือวัรที่ 4 มกราคม 2561
ดูตารางการรับสมัครและการประกาศทุน Deadlines

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม The Gates Cambridge Scholarship programme