Explorer

University of Oxford มอบทุนควบปริญญาโท+หลักสูตร MBA ที่ประเทศอังกฤษ

26 Aug 2017 | 466 View

University of Oxford มอบทุนควบปริญญาโท+หลักสูตร MBA ที่ประเทศอังกฤษ

ทุนหลักสูตร Oxford 1+1 MBA ควบปริญญาโท+หลักสูตร MBA

University of Oxford มอบทุน Oxford Pershing Square Graduate Scholarship ที่เป็นทุนของหลักสูตร Oxford 1+1 MBA คือหลักสูตรปริญญาโทตามสาขาที่ผู้สมัครเลือก 1 ปี + หลักสูตร MBA 1 ปี

ทุนครอบคลุม
- ทุนการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
(รวมแล้วอย่างน้อย £14,553)

การคัดเลือก
- ผลการศึกษา
- ความเป็นผู้นำ ดูจากประสบการณ์และแรงจูงใจ
- เป็นตัวของตัวเอง มีความซื่อสัตย์และมุ่งมั่น
- มีความตั้งใจในการใช้อาชีพของตนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีผลต่อสังคมระดับโลก หรือมีความตั้งใจพัฒนาองค์กรของตนให้ยิ่งใหญ่ขึ้น
- มีความสามารถมองเห็นภาพแผนในการพัฒนา และการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
- แสดงให้เห็นว่าหากหลักสูตรนี้จะสามารถทำให้เป้าหมายเป็นจริงได้อย่างไร
*แต่ละข้อจะต้องแสดงเห็นในใบสมัคร บทความขอทุน และการสัมภาษณ์

การสมัคร จะต้องผ่านเกณฑ์การสมัครในสาขาปริญญาโทที่เลือกและหลักสูตร MBA โดยเลือกทั้ง 2 สาขานี้ในใบสมัครเดียว และอย่าลืมเลือกเป็นหลักสูตร Oxford 1+1 MBA สมัครออนไลน์ได้ที่นี่
รายละเอียดการสมัคร Admissions process


ปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ของทุกปี
*แต่บางสาขาอาจปิดรับสมัครในเดือนมกราคม ตรวจสอบวันปิดรับสมัครแต่ละสาขา Oxford 1+1 MBA Departments

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Oxford Pershing Square Graduate Scholarship