Explorer

The University of Adelaide มอบทุนวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขา แก่นักศึกษาต่างชาติ

14 Aug 2017 | 245 View

The University of Adelaide มอบทุนวิจัยปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขา แก่นักศึกษาต่างชาติ

Adelaide Scholarships International (ASI) คือทุนศึกษาต่อระดับ ทุนวิจัยปริญญาโท หรือ ทุนวิจัยปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ ที่ The University of Adelaide ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาครอบคลุม
- ทุนวิจัยปริญญาโท 2 ปีการศึกษา หรือ ทุนวิจัยปริญญาเอก 3 ปีการศึกษา (ต่อทุนได้เฉพาะปริญญาเอกเท่านั้น)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปริญญาโท 2 ปี หรือ ปริญญาเอก 3 ปี (ต่อทุนได้เฉพาะปริญญาเอกเท่านั้น)
- วีซ่านักศึกษา (Subclass 500) โดยครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
* ทุนนี้ครอบคลุมแค่การศึกษา และการวิจัยในหลักสูตรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงวิชานอกหลักสูตร

คุณสมบัติ
- ได้รับเกียรตินิยมเทียบเท่าอันดับ 1 ของการศึกษาในออสเตรเลีย
- จะต้องไม่เคยหรือกำลังทำวิจัยที่ The University of Adelaide อยู่
- ต้องมีหลักฐานว่าผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ต้องไม่ถือสัญชาติ หรือมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์
- จะต้องไม่กำลังทำงานวิจัยอื่นอยู่
- จะต้องคงสัญชาติ เป็น "นักเรียนต่างชาติ" ตลอดหลักสูตร
- จะต้องไม่เคยรับทุนนี้มาก่อน
- หากไม่ผ่านทุนในรอบแรก จะถูกส่งการพิจารณาในรอบที่ 2 แต่หาก 2 รอบแล้วยังไม่ได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาอีก
- ทางมหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกทุนได้ หากผู้รับทุนได้ทุนจากที่อื่นซ้อน

การเปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 สมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
รอบที่ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561
รอบที่ 3 สมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
* ผู้สมัครที่สมัครช้ากว่ากำหนด หรือกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วนในวันสิ้นสุดการสมัคร จะไม่ถูกพิจารณา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Adelaide Scholarships International (ASI)