Explorer

The University of Melbourne มอบ 50 ทุนปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

11 Aug 2017 | 536 View

The University of Melbourne มอบ 50 ทุนปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

The University of Melbourne ณ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 50 ทุน หากผู้สมัครผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ทางมหาวิทยาลัยจะให้ทุนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น การคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลการศึกษา โควต้าจากสาขาที่สมัครและสัญชาติของผู้สมัคร

มูลค่าทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษา $10,000 ในปีการศึกษาแรก
- ทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร
- ทุนการศึกษาเต็ม 100% ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ
- ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ หรือไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในออสเตรเลีย
- ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว
- มีผลการศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายในระดับยอดเยี่ยม (80% ขึ้นไป)
- ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน

การเปิดรับสมัคร
- เดือนพฤศจิกายน ,ธันวาคม และมกราคม สำหรับการสมัครภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ของปีถัดไป
- เดือนเมษายนและพฤษภาคม สำหรับการสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2 ของปีถัดไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Melbourne International Undergraduate Scholarship